U bent een consultant die in België wil komen werken?

Aan consultanten (freelancers of bedienden; Europeanen of niet-Europeanen) biedt Axeasy Easy Acces tot de Belgische arbeidsmarkt: wij helpen u op neutrale en onafhankelijke wijze met het afhandelen van alle administratieve formaliteiten i.v.m. het wonen en werken in België.

Lees meer

You are a consultant wishing to come and work in Belgium.

To consultants (freelancers or employees; Europeans or non-Europeans) Axeasy offers Easy Access to the Belgian labour market: we help you deal with all administrative formalities concerning living and working in Belgium, in a neutral and independent manner.

Read more

Vous êtes un consultant désirant travailler en Belgique?

Aux consultants (freelance ou employés; européens ou non-européens), Axeasy offre "Easy Access" au marché du travail en Belgique: nous vous aidons d'une façon neutre et indépendante à régler toutes vos formalités administratives concernant la vie et le travail en Belgique.

Lire la suite

U bent HR-verantwoordelijke van een bedrijf?

Aan in België gevestigde bedrijven bieden wij Easy Access tot Europese en niet-Europese consultanten: met onze hulp wordt het veel gemakkelijker om buitenlandse consultanten aan te werven, doordat wij de talrijke ingewikkelde en tijdrovende procedures efficiënt en snel afhandelen.

Lees meer

Are you an HR-manager in a company?

To companies established in Belgium we offer Easy Access to European and non-European consultants: with our help, recruiting foreign consultants becomes much easier, because we deal quickly and efficiently with the many complicated and time-consuming administrative procedures.

Read more

Vous êtes responsable RH au sein d’une entreprise

Aux entreprises établies en Belgique, nous offrons Easy Access aux consultants européens et non-européens: avec notre aide, le recrutement de consultants étrangers devient nettement plus facile puisque nous pouvons régler les nombreuses procédures compliquées et encombrantes rapidement et efficacement.

Lire la suite

U bent verantwoordelijke in een rekruteringsagentschap?

Aan Belgische en niet-Belgische rekruteringsagentschappen bieden wij allerlei mogelijkheden om hun activiteiten op de Belgische arbeidsmarkt een stuk makkelijker te laten verlopen en verder uit te breiden, dankzij onze know-how over de formaliteiten i.v.m. internationaal personeel in België.

Lees meer

You are a manager in a recruitment agency?

To Belgian and non-Belgian recruitment agencies we offer many opportunities to simplify and expand their activities on the Belgian labour market, thanks to our know-how about the formalities concerning international personnel in Belgium.

Read more

Vous êtes un responsable au sein d’une agence de recrutement

Aux agences de recrutement belges et étrangères, nous offrons de nombreuses possibilités de faciliter et de développer leurs activités sur le marché belge, grâce à notre savoir-faire en matière de formalités concernant le personnel international en Belgique.

Lire la suite